Formació Universitària i Professional

Florida Universitària es una institució d’educació superior, cooperativa i valenciana que naix al any 1993 com part del projecte Florida Grup Educatiu, i com a tal desenvolupa formació superior de cicles formatius, graus, màster i formació especialitzada de postgrau i idiomes.

Amb un marcat caràcter innovador i dinàmic, compromesa amb la societat i arrelada al seu entorn, es caracteritza oferir una formació adaptada a les necessitats de les empreses i la societat, preparant als joves i als professionals amb les habilitats i els coneixements adequats per a participar amb èxit als nous escenaris empresarials, professionals i socials.
El nostre objectiu es formar estudiants proactius, innovadors, amb visió internacional i èticament responsables, capaços d’adaptar-se a una realitat en constant canvi i d’influir positivament al seu entorn.
La nostra aposta per la innovació pedagògica ens ha portat a desenvolupar un model educatiu que forma professionals competents i altament empleables, a través de la generació d’un entorn d’aprenentatge ric i professionalitzador, en permanent connexió amb l’entorn, que fomenta la internacionalització i el aprenentatge multicultural.

Model Educatiu

El nostre model educatiu es fonamenta en el aprenentatge actiu i l’assesorament integral de l’alumnat, desenvolupant experiències d’aprenentatge en contextos reals e internacionals, amb la finalitat d’aconseguir la seua empleabilitat.

Aprenentatge Actiu

L’aprenentatge es basa en la generació de coneixement i el desenvolupament de competències a través d’experiències d’aprenentatge en contextos reals. L’alumnat aprèn de forma col.laborativa donant resposta a problemes o reptes reals a través de projectes integrats, interactuant amb professionals, realitzant viatges d’estudi e incorporant la dimensió internacional.

El treball en equip, la comunicació, la gestió de projectes, les TIC, els idiomes, la resolució de conflictes, la creativitat, la innovació i el lideratge, són competències que es desenvolupen de forma integrada en el nostre model educatiu i  forma part del perfil característic del nostre alumnat.

Empleabilitat i vinculació amb l’entorn

Una formació superior adaptada a un mercat laboral canviant, requereix d’una col·laboració continua, dinàmica i efectiva amb l’entorn empresarial i social. Oferim un aprenentatge contextualitzat que connecta als estudiants amb les necessitats reals i les professions del futur lo que garanteix una major empleabilitat.
La vinculació de Florida Universitària amb l’entorn permet:
• Desenvolupar una formació pràctica i adaptada a les necessitats de les empreses i centres educatius.
• La participació activa de professionals amb conferències, seminaris, visites…
• Un aprenentatge dual i experiencial desenvolupant projectes reals, pràctiques i FCT, la formació dual en alternància empresa / centre, els treballs fin de grau, master o de cicles.
• La inserció professional futura del nostre alumnat a les més de 6.000 empreses amb que Florida Universitària manté relacions de col·laboració.
• La connexió amb tendències en innovació i el suport a iniciatives emprenedores a través del nostre laboratori d’innovació i emprendiment: ValenciaLAB.

Assessorament Integral

El nostre equip d’ensenyament i assessoria, actua facilitant i guiant el procés d’aprenentatge, oferint un seguiment i atenció personalitzada de l’alumnat i guiant-lo en la seua trajectòria acadèmica i futura projecció professional.

L’objectiu de l’assesorament integral es desenvolupar al màxim les competències del nostre alumnat i la seua empleabilitat, orientant el seu aprenentatge i connectant-lo amb tendències, noves professions i oportunitats del mercat laboral.

Internacionalització

La dimensió internacional de les nostres titulacions i la generació d’experiències internacionals per als nostres estudiants son una part fonamental del nostre model. Un campus internacional, amb la presència d’estudiants i professorat d’altres universitats europees, formació complementària en idiomes i programes d’intercanvi d’estudis i pràctiques a l’estranger, amplien les oportunitats formatives de l’alumnat i contribueixen a millorar la seua empleabilitat.

Model de Competencies

En una societat complexa i en constant canvi, on els coneixements queden ràpidament obsolets, la empleabilitat dels nostres estudiants depèn més d’habilitats i competències com la capacitat de treballar en equip, de comunicar-se de manera efectiva, de innovar i ser una persona creativa, de ser un professional ètic, de ser capaç de resoldre problemes, i de utilitzar les tecnologies de manera avançada.

El nostre model educatiu desen

volupa aquestes competències de manera integrada en el procés d’aprenentatge junt a les competències tècniques de la titulació.

Competencias del Modelo Educativo de Florida Universitària

Al nostre model educatiu l’alumnat:

Aprèn de manera cooperativa.

Integra el coneixement per a la resolució de problemes reals, a través de Projectes Integrats.

Desenvolupa competències transversals de: treball en equip, lideratge, comunicació, resolució de conflictes…

Es responsable del seu propi aprenentatge.

El professorat actua com guia i facilitador de l’aprenentatge.

 

Els nostres mètodes d’ensenyament son experiencials i formenten la innovació i la creativitat a través de la interdisciplinarietat.

Projecte Integrat

Els projectes integrats són una modalitat d’ensenyament-aprenentatge de caràcter interdisciplinari utilitzada en els nostres graus universitaris i cicles formatius. Es fonamenta en l’aprenentatge basat en projectes i en l’aprenentatge cooperatiu.

A través dels projectes integrats l’alumnat resol un problema o situació real relacionada amb la pràctica professional treballant en equip, i desenvolupant tant les competències específiques com les transversals, tan importants per a la seva ocupabilitat.

Aquests projectes tenen com a objectiu la formació personal, social i professional de l’alumnat perquè siguin capaços d’afrontar els reptes laborals. La finalitat del projecte és capacitar perquè liderin la seva pròpia formació, treballin en equip, dirigeixin els projectes, prenguin les decisions, negociïn i es comuniquin.

Els projectes es realitzen en cada curs acadèmic i a ell contribueixen de manera interdisciplinària totes les assignatures del curs. El projecte és coordinat per un professor o professora del curs qui actua com a facilitador i guia del procés d’aprenentatge costat de la resta de l’equip docent.

Qualitat

Des dels seus orígens, a Florida Universitària, s’ha impulsat una cultura orientada cap a la millora contínua, que ens ha portat a implantar diverses eines i sistemes de gestió de la qualitat (ISO 9001, Excel·lència Educativa, EFQM, SGIQ, 5S, Gestió per processos , etc.).

En l’àmbit universitari hem implantat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) que permet garantir l’eficàcia, eficiència i qualitat dels processos d’ensenyament de les titulacions impartides com centre adscrit a la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.

L’objectiu general és garantir la qualitat de totes les titulacions de Florida Universitària, revisant i adequant els programes formatius a les necessitats de l’entorn i dels seus grups d’interès, tot això amb l’objectiu de preparar bons professionals amb una formació integral per tal que puguin inserir-se de forma adequada en el món laboral.