AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

 1. Les Webs www.florida-uni.es, www.florida-uni.es, www.floridauniversitaria.es, www.floridasecundaria.es y www.floridaempleo.com són titularitat de Florida Centre de Formació, Coop. V., (endavant FLORIDA), domiciliada al C/ Jaime I, nº 2, 46470 Catarroja, València.
 2. FLORIDA, con C.I.F. F46278669, està inscrita al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, foli CV-1, seient nº 36, amb data 30.07.1996.
 3. Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho: a) mitjantçant correu postal, en l’adreça indicada anteriorment, b) a través del correu electrònic a l’adreça info.general@florida-uni.es c) mitjantçant telèfon: 96 122 03 80 o fax: 96 126 99 33.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

 1. En general, els continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements (textos, gràfics, imatges, fitxers, logotips, convinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) están protegits per drets de propietat intelectual o industrial, titularitat de FLORIDA, per sí o com cessionària d’aquets drets.
 2. Están prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotación sóls podrán ser realitzats en virtut d’autorització expressa i per escrit de FLORIDA i que, en tot cas, deberán fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intelectual de FLORIDA.

En aquest sentit, l’Usuari está autorizado, única i exclusivament, per a l’ús privat i personal del contingut de les Web, sempre que es respecten els drets de propietat intelectual e industrial. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositius de protecció o sistemes de seguritat que puguen estar instal.lats.

En particular, els materials disposats pel personal docent a través de les webs serà per a, únic i exclusiu, ús de l’alumnat amb finalitats educatives.

 1. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aqueixos drets per part de FLORIDA o, si escau, col·laboradors.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevol altres dades d’identificació dels drets de FLORIDA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessen contenir-se en els continguts.

 1. D’altra banda, els signes distintius (marques, noms comercials) que apareixen en aquests llocs web estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de FLORIDA, o de la persona física o jurídica titular dels signes distintius exposats.

PUBLICACIÓ D’IMATGES DE PERSONES

En relació amb les imatges de persones que apareixen en les webs, FLORIDA efectua la publicació amb un seriós respecte a la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

L’Usuari no està autoritzat perquè puga reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i/o videogràfiques. Aquestes imatges només són utilitzades, única i exclusivament, en la composició d’arxius gràfics o video gràfics, elaborades per a informar i/o donar a conèixer diverses activitats de FLORIDA.

El tractament de les imatges de l’alumne/a, personal docent, d’administració o serveis s’efectua amb seriós respecte cap a la persona, eliminant qualsevol captacion o filmacion que poguessen atemptar els drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per a altres finalitats diferents als expressats, ni són cedits a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament.

En tot cas, la persona afectada per una publicació en la web de la seua imatge, bé per si mateixa o a través del Pare i/o Mare, o representant legal del menor, podrà revocar el consentiment que hagués prestat o oposar-se al tractament de la imatge, o exercitar els drets d’accés, modificació o cancel·lació, en qualsevol moment, presentant o enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, S.C.V. o a l’e-mail lopd@florida-uni.es

CONDICIONS I TERMES D’ÚS DE LES WEBS

Amb caràcter general, i sense prejudici de les condicions i termes particulars que es fixen en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al cumpliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar les Webs www.florida-uni.es o www.floridauniversitaria.es, www.floridasecundaria.es, www.floridaempleo.com i altres adreces d’Internet citades, de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FLORIDA, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique restricció alguna a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de www.florida-uni.es, www.floridauniversitaria.es o www.floridasecundaria.es, www.floridaempleo.com i altres adreces d’Internet titularitat de FLORIDA (d’ara endavant llocs web), a:

 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs web, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injuriòs, obscè, amenaçador, xenòfob, incite a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en els llocs web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FLORIDA, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 • Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” (Login) i la “Contrasenya” (Password) que li siga facilitada per FLORIDA als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferits en els llocs web de FLORIDA, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut dels mateixos.

En aquest sentit, si per a la utilització d’un servei dels llocs web, l’Usuari haguera de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotarà a l’Usuari d’una identificació i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrades per FLORIDA, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata al Departament de Sistemes de FLORIDA, sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, FLORIDA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
 • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través dels llocs web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a arreplegar o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització dels llocs web o en la utilització de qualsevol dels serveis dels llocs web, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FLORIDA o tercers.

CONDICIONS i TÉRMES D’ÚS PARTICULARS DE DETERMINATS SERVEIS

Alguns serveis pertanyents a FLORIDA disposen, per les seues peculiaritats de condicions i termes d’ús particulars. Als mateixos els seran aplicable les condicions generals aplicables enunciades en l’apartat anterior mentre no s’oposen a les condicions particulars.

Els serveis que disposen de condicions particulars són els següents:

A) GESTIÓ CURRICULO VITAE – BORSA DE TREBALL.

Les condicions i termes d’ús ací descrites són aplicables a tots els Usuaris d’aquest servei, això és, als qui introdueixen ofertes d’ocupació, com als qui demanden ocupació, aportant el currículum vitae. Tot Usuari ha d’estar d’acord amb aquestes regles abans de completar el procés de registre. El fet d’utilitzar aquest servei suposa haver llegit i acceptar, sense reserves, les condicions i termes.

Tinga en compte que les mateixes poden canviar sense previ avís, de manera que cada vegada que accedisca haguera de llegir aquestes.

Si observa que algun Usuari no compleix aquestes regles, no dubte a contactar amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic lopd@florida-uni.es

Les condicionis i termes d’ús d’aquest servei són les següents:

 1. L’Usuari es compromet a que la informació que incorpore siga veraç i conforme a la llei, la moral i l’ordre públic.
 2. Utilitze llenguatge professional en la redacció de les seues ofertes i en els currículums. Recorde que els seus anuncis són un reflex de la persona o, si escau, companyia que representa.
 3. Si veu alguna oferta inadequada, per favor, contacte amb nosaltres a través del següent e-mail: lopd@florida-uni.es
 4. Els contractes oferits han de ser, legalment, vàlids. FLORIDA no acceptarà ofertes
 • Que exigisquen inversió de diners per part del candidat.
 • D’empreses “piràmide” o negocis multinivell (Multi-Level Marketing).
 • De oportunitats de negoci.
 • Relacionades amb la indústria de l’entreteniment d’adults o oci nocturn.
 1. Cada oferta ha de correspondre a un sol lloc de treball o càrrec. A diferents llocs o càrrecs, caldrà incloure diferents ofertes.

Està completament prohibit:

a) la imserció d’ofertes:

 • Duplicades: s’entén per duplicació la imserció d’ofertes que ofereixen el mateix càrrec o lloc, en la mateixa província i/o en mateixa o diferent data. Per a distingir-les es podran utilitzar referències sempre que siguen ofertes amb diferents categories professionals.
 • Amb dades de contacte en la descripció de l’oferta: no estarà permès facilitar les dades de contacte de l’empresa en aquest camp. Es consideren dades de contacte, el telèfon, el fax, l’adreça i/o el correu electrònic.
 • Ofertes amb nom irreal de l’empresa: les ofertes inserides que pertanyen a empreses amb noms genèrics o irreals no estaran permeses, excepte quan es contracte una oferta destacada en la Home o per categoria.
 • Les ofertes han de referir-se a vacants disponibles en les empreses. No està permès incloure URL’s en les ofertes que redireccionen a l’Usuari a la secció d’ocupació de la companyia.

b) vendre les ofertes de treball de FLORIDA a terceres persones.

FLORIDA no serà responsable:

a) Dels incompliments per part dels Usuaris de la legalitat vigent. Qualsevol USUARI que contravinga la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a FLORIDA de qualsevol responsabilitat.
b) Del possible ús per tercers del seu password.
c) Dels continguts sobre les ofertes i currículums publicats.
d) De la difussió de e-mails comercials no autoritzats.

FLORIDA podrà anular el servei als Usuaris que violen qualsevol d’aquestes condicions. La interpretació d’aquestes condicions d’ús és de competència exclusiva de FLORIDA. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment sense necessitat de previ avís o notificació.

Al present servei són d’aplicació les condicions generals de FLORIDA en quant no s’oposen a les presents condicions particulars.

B) CORREUWEB FLORIDA.

Aqueste servei està a disposició de tots els membres de la comunitat educativa com com del personal d’administració i el docente i investigador (endavant Usuaris).

L’accés al servei de correu electrònic es realitzarà a través de https://portal.office.com.

L’Usuari i la Contrasenya d’accés al servei per a cadascun dels Usuaris són assignades per FLORIDA.

Les claus d’accés (Usuari + Contrasenya) són facilitades, als alumnes de qualsevol de les seccions de la comunitat educativa, a través de correu postal d’informació FLORIDA.

Les claus d’accés del personal de FLORIDA són facilitades pel Servei d’Informàtica de FLORIDA.

Els Usuaris gaudiran del servei de correu Web, amb les claus facilitades, durant el període de matriculació, en el cas dels alumnes de les diferents seccions de FLORIDA, o durant la vigència del contracte laboral, tractant-se del personal de FLORIDA. Transcorreguts aquests terminis, els Usuaris podran continuar d’alta en el servei, prèvia comunicació a Secretaria Acadèmica en el moment de la sol·licitud del títol, que seguiran sotmesos a les prescripcions presents.

El compte i bústia són personals i intransferibles, no podent-se cedir a tercers, tinguen relació o no amb FLORIDA.

Els Usuaris són completament responsables de totes les activitats realitzades amb els seus comptes d’accés i bústia de correu proporcionat per FLORIDA.

Està completament prohibit:

a) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar en perjudici dels drets a la intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.

b) Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de FLORIDA.

c) Difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys en els equips informàtics de FLORIDA o de tercers.

d) Utilitzar el correu electrònic per a qualsevol propòsit comercial o financer, particular de l’Usuari.

e) Participar en la propagació de cartes encadenades o participar en esquemes piramidals o temes similars.

f) Manipular o adaptar les capçaleres de correu electrònic.

g) Utilitzar com encaminador de correu (servidor de correu sortint) altres màquines que no siguen les posades a disposició per FLORIDA.

FLORIDA no serà responsable:

 • Respecte de l’ús inadequat del servei.- Els Usuaris hauran de realitzar un ús adequat d’aquest servei posat a disposició, sense que cap responsabilitat puga tenir FLORIDA per la utilització indeguda.
 • Respecte a les opinions o continguts.- FLORIDA no es fa responsable directament ni subsidiàriament de les opinions o continguts emesos en els missatges.
 • Respecte a l’ús fraudulent de l’Usuari i Contrasenya.- FLORIDA queda exonerat de qualsevol responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes claus pel titular o per un tercer.
 • Respecte possibles deficiències tècniques.- FLORIDA no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol prestació.
 • Respecte a l’accés per tercers al seu sistema.- FLORIDA adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les citades dades.

Al present servei són d’apliació les condicions generals de FLORIDA en quant que no s’oposen a les presents condicions particulars.

Com vulga que l’ús d’aquest servei pot suposar un tractament de dades personals li preguem llija atentament nostra política de privacitat al respecte.

C) ÚS DE LA XARXA

La xarxa corporativa és un recurs compartit i limitat. Aquest recurs serveix no solament per a l’accés dels Usuaris interns de FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, S.C.V. a Internet o, si escau, la Intranet que estigués configurada, sinó també per a l’accés a les diferents aplicacions informàtiques corporatives i la comunicació de dades entre sistemes de temps real i explotació.

Els Usuaris han de complir les següents mesures de seguretat establides per FLORIDA per a l’ús de la xarxa corporativa:

 • La utilització d’Internet per part dels Usuaris autoritzats ha de limitar-se a l’obtenció d’informació relacionada amb el treball que s’exerceix com a treballador de FLORIDA, havent de per tant evitar-se la utilització que no tinga relació amb les funcions del lloc de treball d’Usuari, o que poguera conduir a una millora en la qualitat del treball desenvolupat.
 • Està prohibit l’ús de programes de compartició de continguts, habitualment utilitzats per a la descàrrega d’arxius de música, vídeo, etc.
 • Es considera el correu electrònic com un instrument bàsic de treball.
 • Els enviaments massius d’informació així com els correus que es destinen a gran nombre d’usuaris seran solament els estrictament necessaris que puguen provocar un col·lapse del sistema de correu. Així mateix, s’haurà d’enviar amb còpia oculta (BCC o CCO) la comunicació electrònica, de manera que els destinataris no puguen veure els comptes de correu electrònic de la resta.
 • No hauran d’obrir-se annexos de missatges ni fitxers sospitosos o dels quals no es conega la seua procedència.

D) ACCÉS A APLICACIONS I SERVEIS.

Gran part dels procediments o tràmits es presten accedint des d’ordinadors i/o aplicacions, que resideixen en servidors connectats a la xarxa corporativa.

Els Usuaris han de complir les següents mesures de seguretat establides per FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ per a l’ús d’aplicacions i serveis corporatius:
 • Tant l’accés a l’ordinador com a les diferents aplicacions corporatives serà identificat (mitjançant Usuari i contrasenya, o un altre mecanisme)
 • La custòdia de la contrasenya és responsabilitat de l’Usuari. Mai ha d’utilitzar-se el compte d’Usuari assignada a una altra persona.
 • Les contrasenyes no han d’anotar-se, han de recordar-se.
 • Les contrasenyes han de canviar-se periòdicament.
 • Quan es considere que la identificació d’accés s’ha vist compromesa s’haurà de comunicar a Departament de Procesaments de dades (Informàtica-Sistemes).
 • En abandonar el lloc de treball han de tancar-se les sessions amb les aplicacions establides, i apagar els equips en finalitzar la jornada laboral. Excepte en els casos en què l’equip haja de romandre encès.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT DE FLORIDA

FLORIDA no serà responsable, amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat dels llocs web titularitat de FLORIDA.- Els Usuaris hauran de realitzar un ús adequat del www.florida-uni.es i altres adreces electròniques, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat puga tenir FLORIDA per la utilització indeguda.

Respecte a l’ús fraudulent del Nom d’Usuari i Contrasenya.- FLORIDA queda exonerada de qualsevol responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes claus pel titular o per un tercer.

Respecte de possibles deficiències tècniques.- FLORIDA no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol prestacions.

Respecte a l’accés per tercers al seu sistema.- FLORIDA adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les citades dades.

Respecte a l’exactitud de la Informació.- Les informacions contingudes en el lloc han sigut elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, excepte quan així s’indique.

Les informacions i continguts existents poden ser canviats o retirats sense previ avís. Igualment es podran realitzar millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

Responsabilitat respecte d’Hipertexts i Enllaços amb altres Llocs o Pàgines.- El lloc conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers, que els seus continguts no pot controlar en tot moment. La connexió d’un Usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra empresa es realitzarà, per tant, sota l’exclusiva responsabilitat del navegant.

En conseqüència, el lloc no pot garantir, en relació a aquestes altres pàgines, la seua qualitat, exactitud o adequació. De cap manera es pot considerar que aquestes connexions siguen una prolongació de la nostra pàgina, ni que compartim els punts de vista en elles expressats o tinguem relació alguna amb els productes o serveis proporcionats o venuts per les mateixes.

No obstant això, si observara en elles qualsevol informació que poguera resultar contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob o d’apologia del terrorisme o la violència, preguem que ens ho comunique mitjançant correu electrònic a l’adreça lopd@florida-uni.es a fi d’estudiar la conveniència de eliminar-les.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions i termes, es regiran per les normes estatutàries, reglamentàries i per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els poguera correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Catarroja per a resoldre qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.