AVÍS LEGAL

 1. DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:

 1. Per una banda, els llocs Web  www.florida-uni.eswww.florida-uni.es, www.floridauniversitaria.eswww.floridasecundaria.es són titularitat de Florida Centre de Formació, S. C. V., (d’ara en avant FLORIDA), domiciliada en C/ Rei Jaume I, núm. 2, 46470 Catarroja, València.

FLORIDA, amb C.I.F. F-46278669, està inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana , foli CV-1, seient núm. 36, amb data 30.07.1996.

Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho: a) bé mitjançant correu postal, en l’adreça indicada anteriorment, b) info.general@florida-uni.es c) Telf. 96 122 03 80 | Fax. 96 126 99 33.

 1. Per altra banda, els llocs Web https://fundacioflorida.wordpress.com/, floridaempleo.com  y https://www.ecsocial.com/  són titularidat de Fundació Florida.

La Fundació, amb C.I.F. G-96716766 està inscrita en el Registre d’Associacions i Fundacions amb el núm. 290V

En aquest cas, per a contactar amb nosaltres pot fer-lo també en l’adreça a) C/ Rei En Jaume I, 2, 46470, Catarroja, València, b) info.fundacio@florida-uni.es, c) Tel. 961220389 | Fax. 961269933.

 

 1. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
 1. En general, els continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements (textos, gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, titularitat de FLORIDA i/o FUNDACIÓ FLORIDA, per si o com a cessionària d’aquests drets.
 2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa i per escrit de FLORIDA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de FLORIDA i/o FUNDACIÓ FLORIDA.

En aquest sentit, l’Usuari està autoritzat, única i exclusivament, per a l’ús privat i personal del contingut dels llocs web, sempre que es respecten els drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguen estar instal·lats.

En particular, els materials disposats pel personal docent a través dels llocs web serà per a, únic i exclusiu, ús de l’alumnat amb finalitats educatius.

 1. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de FLORIDA o, en el seu cas, col·laboradors.

En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de FLORIDA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que pogueren contindre’s en els continguts.

 1. D’altra banda, els signes distintius (marques, noms comercials) que apareixen en aquests llocs web estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de FLORIDA o, en el seu cas FUNDACIÓ FLORIDA, o de la persona física o jurídica titular dels signes distintius exposats.

III. PUBLICACIÓ D’IMATGES DE PERSONES

En relació amb les imatges de persones que apareixen en els llocs web, FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA efectua la publicació amb un seriós respecte a la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

L’Usuari no està autoritzat perquè puga reproduir, distribuir i comunicar imatges fotogràfiques i/o videogràfiques. Aquestes imatges només són utilitzades, única i exclusivament, en la composició d’arxius gràfics o vídeo gràfics, elaborades per a informar i/o donar a conéixer diverses activitats de FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA.

El tractament de les imatges de l’alumne/a, personal docent, d’administració o serveis s’efectua amb seriós respecte cap a la persona, eliminant qualssevol captacions o filmacions que pogueren atemptar els drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per a altres finalitats diferents als expressats, ni són cedits a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament.

En tot cas, la persona afectada per una publicació en el lloc web de la seua imatge, bé per si mateixa o a través del Pare i/o Mare, o representant legal del menor, podrà revocar el consentiment que haguera prestat o oposar-se al tractament de la imatge, o exercitar els drets d’accés, modificació o cancel·lació, en qualsevol moment, presentant o enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, S.C.V. o a l’e-mail lopd@florida-uni.es

 1. CONDICIONS I TERMES D’ÚS DELS LLOCS WEB

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixen en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d’utilitzar els llocs web www.florida-uni.es o www.floridauniversitaria.es,www.floridasecundaria.es, www.floridaempleo.com i altres adreces d’Internet citades, de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets de FLORIDA I FUNDACIÓ FLORIDA, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització dels llocs web titularitat de FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA (d’ara en avant llocs web):

 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des dels llocs web, qualsevol informació o material que fóra difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, incite a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant els llocs web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en els llocs web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.
 • Custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” (Login) i la “Contrasenya” (Password) que li siga facilitada per FLORIDA o, en el seu cas, FUNDACIÓ FLORIDA als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferits en els llocs web de FLORIDA o FUNDACIÓ FLORIDA, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’un ús indegut d’aquests.

En aquest sentit, si per a la utilització d’un servei dels llocs web, l’Usuari haguera de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotara a l’Usuari d’una identificació i/o contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrades per FLORIDA o FUNDACIÓ FLORIDA, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de manera immediata al Departament de Sistemes de FLORIDA, sobre qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, FLORIDA o, en el seu cas, FUNDACIÓ FLORIDA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

 • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través dels llocs web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través dels llocs web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització dels llocs web o en la utilització de qualsevol dels serveis dels llocs web, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de FLORIDA, FUNDACIÓ FLORIDA o tercers.
 1. CONDICIONS I TERMES D’ÚS PARTICULARS DE DETERMINATS SERVEIS

Alguns serveis pertanyents a FLORIDA disposen, per les seues peculiaritats de condicions i termes d’ús particulars. Als mateixos els seran aplicable les condicions generals aplicables enunciades en l’apartat anterior mentre no s’oposen a les condicions particulars.

Els serveis que disposen de condicions particulars són els següents:

 1. A) GESTIÓ CURRÍCULO VITAE – BORSA DE TREBALL.

Les condicions i termes d’ús ací descrites són aplicables a tots els Usuaris d’aquest servei, això és, als qui introdueixen ofertes d’ocupació, com als qui demanden ocupació, aportant el curriculum vitae. Tot Usuari ha d’estar d’acord amb aquestes regles abans de completar el procés de registre. El fet d’utilitzar aquest servei suposa haver llegit i acceptar, sense reserves, les condicions i termes.

Tinga en compte que les mateixes poden canviar sense previ avís, de manera que cada vegada que accedisca haguera de llegir aquestes.

Si observa que algun Usuari no compleix aquestes regles, no dubte a contactar amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic lopd@florida-uni.es

Les condicions i termes d’ús d’aquest servei són les següents:

 1. L’Usuari es compromet al fet que la informació que incorpore siga veraç i conforme a la llei, la moral i l’ordre públic.
 2. Utilitze llenguatge professional en la redacció de les seues ofertes i en els currículums. Recorde que els seus anuncis són un reflex de la persona o, en el seu cas, companyia que representa.
 3. Si veu alguna oferta inapropiada, per favor, contacte amb nosaltres a través del següent e-mail: lopd@florida-uni.es
 4. Els contractes oferits han de ser, legalment, vàlids. FLORIDA no acceptarà ofertes
 • Que exigisquen inversió de diners per part del candidat.
 • D’empreses “piràmide” o negocis multinivell (Multi-Level Màrqueting).
 • D’oportunitats de negoci.
 • Relacionades amb la indústria de l’entreteniment d’adults o oci nocturn.
 1. Cada oferta ha de correspondre a un sol lloc de treball o càrrec. A diferents llocs o càrrecs, caldrà incloure diferents ofertes.

Està completament prohibit:

 1. a) la inserció d’ofertes:
 • Duplicades: s’entén per duplicació la inserció d’ofertes que ofereixen el mateix càrrec o lloc, en la mateixa província i/o en mateixa o diferent data. Per a distingir-les es podran utilitzar referències sempre que siguen ofertes amb diferents categories professionals.
 • Amb dades de contacte en la descripció de l’oferta: no estarà permés facilitar les dades de contacte de l’empresa en aquest camp. Es consideren dades de contacte, el telèfon, el fax, l’adreça i/o el correu electrònic.
 • Ofertes amb nom irreal de l’empresa: les ofertes inserides que pertanguen a empreses amb noms genèrics o irreals no estaran permeses, excepte quan es contracte una oferta destacada en la Home o per categoria.
 • Les ofertes han de referir-se a vacants disponibles en les empreses. No està permés incloure URL’s en les ofertes que redirigisquen a l’Usuari a la secció d’ús de la companyia.
 1. b) vendre les ofertes de treball de FLORIDA a terceres persones.

FLORIDA no serà responsable:

 1. a) Dels incompliments per part dels Usuaris de la legalitat vigent. Qualsevol USUARI que contravinga la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades d’aquesta, eximint a FLORIDA de qualsevol responsabilitat.
 2. b) Del possible ús per tercers del seu password.
 3. c) Dels continguts sobre les ofertes i currículums publicats.
 4. d) De la difusió d’e-mails comercials no autoritzats.

FLORIDA podrà anul·lar el servei als Usuaris que violen qualsevol d’aquestes condicions. La interpretació d’aquestes condicions d’ús és de competència exclusiva de FLORIDA. Aquestes normes poden ser modificades en qualsevol moment sense necessitat de previ avís o notificació.

Al present servei són aplicable les condicions generals de FLORIDA com a no s’oposen a les presents condicions particulars.

 1. B) CORREUWEB FLORIDA.

Aquest servei està a la disposició de tots els membres de la comunitat educativa com del personal d’administració i el docent i investigador (d’ara en avant Usuaris).

L’accés al servei de correu electrònic es realitzarà a través de https://portal.office.com.

L’Usuari i la Contrasenya d’accés al servei per a cadascun dels Usuaris són assignades per FLORIDA.

Les claus d’accés (Usuari + Contrasenya) són facilitades, als alumnes de qualsevol de les seccions de la comunitat educativa, a través de correu postal d’informació FLORIDA.

Les claus d’accés del personal de FLORIDA són facilitades pel Servei d’Informàtica de FLORIDA.

Els Usuaris gaudiran del servei de correu Web, amb les claus facilitades, durant el període de matriculació, en el cas dels alumnes de les diferents seccions de FLORIDA, o durant la vigència del contracte laboral, tractant-se del personal de FLORIDA. Transcorreguts aquests terminis, els Usuaris podran continuar d’alta en el servei, prèvia comunicació a Secretaria Acadèmica en el moment de la sol·licitud del títol, que seguiran sotmesos a les prescripcions presents.

El compte i bústia són personals i intransferibles, no podent-se cedir a tercers, tinguen relació o no amb FLORIDA.

Els Usuaris són completament responsables de totes les activitats realitzades amb els seus comptes d’accés i bústia de correu proporcionat per FLORIDA.

Està completament prohibit:

 1. a) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, sexista, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o actuar a perjudici dels drets a la intimitat, a l’honor, a la pròpia imatge o contra la dignitat de les persones.
 2. b) Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i els serveis de FLORIDA
 3. c) Difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys en els equips informàtics de FLORIDA o de tercers.
 4. d) Utilitzar el correu electrònic per a qualsevol propòsit comercial o financer, particular de l’Usuari.
 5. e) Participar en la propagació de cartes encadenades o participar en esquemes piramidals o temes similars.
 6. f) Manipular o adaptar les capçaleres de correu electrònic.
 7. g) Utilitzar com encaminador de correu (servidor de correu sortint) altres màquines que no siguen les posades a disposició per FLORIDA.

FLORIDA no serà responsable:

 • Respecte de l’ús inadequat del servei.- Els Usuaris hauran de realitzar un ús adequat d’aquest servei posat a disposició, sense que cap responsabilitat puga tindre FLORIDA per la utilització indeguda.
 • Respecte a les opinions o continguts.- FLORIDA no es fa responsable directament ni subsidiàriament de les opinions o continguts emesos en els missatges.
 • Respecte a l’ús fraudulent de l’Usuari i Contrasenya.- FLORIDA queda exonerat de qualsevol responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes claus pel titular o per un tercer.
 • Respecte de possibles deficiències tècniques.- FLORIDA no serà responsable a cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.
 • Respecte a l’accés per tercers al seu sistema.- FLORIDA adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les citades dades.

Al present servei són aplicable les condicions generals de FLORIDA com a no s’oposen a les presents condicions particulars.

Com vulga que l’ús d’aquest servei pot suposar un tractament de dades personals li preguem llija atentament nostra política de privacitat al respecte.

 1. C) ÙS DE LA XARXA

La xarxa corporativa és un recurs compartit i limitat. Aquest recurs serveix no sols per a l’accés dels Usuaris interns de FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA a Internet o, en el seu cas, la Intranet que estiguera configurada, sinó també per a l’accés a les diferents aplicacions informàtiques corporatives i la comunicació de dades entre sistemes de temps real i explotació.

Els Usuaris han de complir les següents mesures de seguretat establides per FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA per a l’ús de la xarxa corporativa:

 • La utilització d’Internet per part dels Usuaris autoritzats ha de limitar-se a l’obtenció d’informació relacionada amb el treball que s’exerceix com a treballador de FLORIDA, devent per tant evitar-se la utilització que no tinga relació amb les funcions del lloc de treball d’Usuari, o que poguera conduir a una millora en la qualitat del treball desenvolupat.
 • Està prohibit l’ús de programes de compartició de continguts, habitualment utilitzats per a la descàrrega d’arxius de música, vídeo, etc.
 • Es considera el correu electrònic com un instrument bàsic de treball.
 • Els enviaments massius d’informació així com el correu-vos que es destinen a gran nombre d’usuaris seran només els estrictament necessaris que puguen provocar un col·lapse del sistema de correu. Així mateix, s’haurà d’enviar amb còpia oculta (BCC o CCO) la comunicació electrònica, de manera que els destinataris no puguen veure els comptes de correu electrònic de la resta.
 • No hauran d’obrir-se annexos de missatges ni fitxers sospitosos o dels quals no es conega la seua procedència.
 1. D) ACCÉS O A APLICACIONS I SERVEIS.

Gran part dels procediments o tràmits es presten accedint des d’ordinadors i/o aplicacions, que resideixen en servidors connectats a la xarxa corporativa.

Els Usuaris han de complir les següents mesures de seguretat establides per FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA per a l’ús d’aplicacions i serveis corporatius:

 • Tant l’accés a l’ordinador com a les diferents aplicacions corporatives serà identificat (mitjançant Usuari i contrasenya, o un altre mecanisme)
 • La custòdia de la contrasenya és responsabilitat de l’Usuari. Mai ha d’utilitzar-se el compte d’Usuari assignada a una altra persona.
 • Les contrasenyes no han d’anotar-se, han de recordar-se.
 • Les contrasenyes han de canviar-se periòdicament.
 • Quan es considere que la identificació d’accés s’ha vist compromesa s’haurà de comunicar a Departament de Procesaments de dades (Informàtica-Sistemes).
 • En abandonar el lloc de treball han de tancar-se les sessions amb les aplicacions establides, i apagar els equips en finalitzar la jornada laboral. Excepte en els casos en què l’equip haja de romandre encés.
 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT DE FLORIDA

FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA no serà responsable, amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat dels llocs web.- Els Usuaris hauran de realitzar un ús adequat d’acord amb les condicions i termes anteriors.

Respecte a l’ús fraudulent del Nom d’Usuari i Contrasenya. – FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA queda exonerada de qualsevol responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes claus pel titular o per un tercer.

Respecte de possibles deficiències tècniques. – FLORIDA i FUNDACIÓ FLORIDA no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produïsquen per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualssevol prestacions.

Respecte a l’accés per tercers al seu sistema. – FLORIDA I FUNDACIÓ FLORIDA adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establides, accedisquen a les citades dades.Respecto a la exactitud de la Información. – Las informaciones contenidas en el sitio han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen valor oficial, salvo cuando así se indique.

Les informacions i continguts existents poden ser canviats o retirats sense previ avís. Igualment es podran realitzar millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avise

Responsabilitat respecte d’Hipertexts i Enllaços amb altres Llocs o Pàgines. – El lloc conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers, que els seus continguts no pot controlar en tot moment. La connexió d’un Usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra empresa es realitzarà, per tant, sota l’exclusiva responsabilitat del navegant.

En conseqüència, el lloc no pot garantir, en relació a aquestes altres pàgines, la seua qualitat, exactitud o adequació. De cap manera es pot considerar que aquestes connexions siguen una prolongació de la nostra pàgina, ni que compartim els punts de vista en elles expressats o tinguem cap relació amb els productes o serveis proporcionats o venuts per aquestes.

No obstant això, si observara en elles qualsevol informació que poguera resultar contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob o d’apologia del terrorisme o la violència, preguem que ens el comunique mitjançant correu electrònic a l’adreça lopd@florida-uni.es a fi d’estudiar la conveniència de eliminar-les.

VII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions i termes, es regiran per les normes estatutàries, reglamentàries i per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Les parts renuncien expressament al fur que els poguera correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Catarroja per a resoldre qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.