Ací pots consultar les OFERTES ACTUALS.

Si estàs interessat/da en alguna de les nostre ofertes, dóna d’alta el teu CURRÍCULUM.

Es disposa a introduir en els nostres arxius el seu “Currículum vitae”. En el cas de tenir alguna oferta que siga de la seua especialitat, ens posaríem en contacte amb vostè.

Informar-li que el seu currículum estarà en els nostres arxius durant un any.

Si tens alguna dificultat a introduir el curriculum contacta amb seleccio@florida-uni.es. Per als processos de selecció solament es tindran en compte els curriculums introduïts a través d’aquest enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, S.C.V. (FLORIDA)
C/Rei Jaume I nº 2, C.P. 46470 de Catarroja (Valencia)
Finalitats o usos de les dades Valoració del seu perfil professional vinculada a les ofertes d’ocupació i processos selectius derivats.
Termini de conservació Les dades romandran en el nostre sistema durant el termini de dos anys, sent destruïts una vegada transcorregut el mateix. En cas de ser seleccionat, aquesta informació podrà conservar-se en l’expedient laboral de l’entitat. Als efectes de l’eliminació o esborrat s’adoptaran les mesures pertinents, per a impedir la restauració o recuperació de les dades per tercers.
Base jurídica de licitud per al tractament de les dades Les dades de caràcter personal són tractats amb base de legitimació en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant el lliurament o enviament, lliure i voluntàriament, del curriculum vitae, ja siga personalment o a través d’un tercer. FLORIDA no assumeix responsabilitat per la falta de veracitat i actualització de la informació aportada.
Destinataris de les dades (cessions o transferències) Les dades curriculars podran ser considerats, llevat que manifeste oposició, en els processos de selecció que es realitzen per part de les següents entitats participades per FLORIDA: GESCOSA, S. A., FUNDACIÓ FLORIDA, NINOS COOP. V. i AKOE Educació.
Drets en protecció de dades Vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió o, en el seu cas, oposició. Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada. A aquest efecte, haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI, Passaport o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest. En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.