De 0 a 18 anys

Som un Grup educatiu cooperatiu i valencià, que acompanya a les persones en el seu creixement personal, des de els primers anys de vida i fins a la secundària post-obligatòria, en un clima de convivència càlid  i des de una mirada inclusiva. Estem compromesos amb la innovació, i la transformació, arrelats al territori i oberts al món.

Entenem l’educació des de una perspectiva humanista i integradora, que permeta el desenvolupament de una ciutadania implicada, compromesa, i ètica, amb la capacitat de donar resposta a les necessitats del món canviant que ens envolta.

Entenem és la nostra  missió acompanyar a les persones a:

Aprendre a saber: els fets, els conceptes, les idees.
Aprendre a fer: les habilitats bàsiques, les tècniques, els processos.
Aprendre a conviure: el respecte, l´amistat, la cooperació.
Aprendre a ser: la maduresa, l´esforç, les habilitats socials.

Fem aquesta tasca des de una sèrie de principis i valors que ens identifiquen:

El respecte a la diversitat cultural, ideològica, política i de costums de tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, professorat i famílies).
El foment dels comportaments ètics.
La defensa dels principis d’igualtat i equitat en la nostra pràctica educativa i en les relacions que tenen lloc en el marc de la comunitat educativa.
El foment de la iniciativa emprenedora i dels valors del cooperativisme, fomentant la reflexió, la participació, el sentit crític, la curiositat, la creativitat, l’esforç i l’autonomia personal com actituds bàsiques en tota persona.
El treball en equip i la col•laboració grupal com a elements fonamentals de l’aprenentatge.
L’aplicació de metodologies actives que afavoreix el descobriment i l’expressió en llibertat.
La millora continua i la qualitat docent, a través de la formació, i la renovació i investigació pedagògica.
El valor de la riquesa cultural i lingüística del nostre territori, a través del foment del plurilingüisme i el respecte de totes les llengües i cultures.
L’ arrelament del centre a l’entorn social local i l’enfocament global, tot comprometent-se activament en el seu desenvolupament des de principis ètics, de responsabilitat social i de sostenibilitat.
L’enfortiment de la capacitat d’adaptació als canvis, en un món en progrés constant i en un creixement continu de les persones.
La responsabilitat de millorar l’educació, com a motor de canvi de la societat.

La nostra metodologia de treball es fonamenta en una concepció holística del concepte de emprenedurisme (enterprise spirit). Aplicat a les persones, es  basa en la idea de que emprenedores són aquelles persones que necessiten participar dels canvis que es produeixen al seu voltant.

Comencem a treballar aquesta habilitat des de les etapes més inicials, en les nostres escoles infantils NINOS, i continuem el desenvolupament en totes les altres etapes educatives.

Les nostres estratègies metodològiques d’intervenció i organització de l’aula estan al servei de l’objectiu principal d’oferir un projecte educatiu integrador que puga garantir l’èxit escolar de la majoria dels estudiants. Així, les nostres estratègies metodològiques són fonamentalment:

ACTIVES

L’activitat és l’eix central del procés d’ensenyament-aprenentatge, s’aprèn fent, a partir de tasques significatives i motivadores i de superació de reptes  per desenvolupar les competències bàsiques i les actituds de reflexió, socialització i creixement.

GLOBALITZADORES I INTERDISCIPLINARS

Perseguim desenvolupar una educació globalitzadora que contemple les quatre dimensions bàsiques: aprendre a saber, a fer, a ser i a conviure.

PERSONALITZADA I INTEGRADORA

Adaptant el ritme de treball a les potencialitats de cada alumne/a, acompanyant en el seu procés amb estima i respecte. Tot tenint en compte, també el desenvolupament de les intel·ligències múltiples; posant especial atenció a l’educació emocional, com a factor essencial del procés de maduració dels infants i joves, considerant que són persones úniques i irrepetibles.

El nostre projecte es caracteritza per l’aplicació de la metodologia de treball per projectes interdisciplinars, i el treball en grups heterogenis que millora els processos d’aprenentatge, les relacions i el clima de convivència i dóna resposta als objectius d’aprendre a compartir i a conviure.

Potenciem l’ús de les TICs en el procés d’aprenentatge integrant diferents ferramentes en funció del nivell educatiu.